Czytelnia / Aktualności

Wewnętrzne rozbicie

Trzeba sobie zdawać sprawę z prawdy, że żyjąc na ziemi, jesteśmy w ognisku nieustannej walki duchowej. O tym się nie mówi, bo wydaje się to staroświeckie. Natomiast nieustannie jesteśmy zagrożeni presją pożądań, namiętności, pokus i lęków. Bardzo łatwo to samemu zaobserwować. Przy czym zasadniczo walka toczy się o dwie sprawy, z którymi Zły bezwzględnie walczy, […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Jakie są „narzędzia” dobrych uczynków. Wskazania odnoszące się do relacji z drugim człowiekiem

Pierwsze zdanie rozdziału zawiera syntezę zasad postępowania: wiąże miłość Boga z miłością bliźniego. Pamiętamy, że jest ono odpowiedzią Pana Jezusa na pytanie faryzeusza o najważniejsze przykazanie. W Ewangelii według św. Łukasza po tej odpowiedzi Pana Jezusa uczony w Prawie zapytał: A kto jest moim bliźnim? (Łk 10,29). To pytanie uczonego w Prawie, który tak znakomicie […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

List czcigodnego Wilhelma do Braci z Mont-Dieu

Wybiegnij, duszo moja, w radości Ducha Świętego i śmiechu serca naprzeciw Braciom z Góry Boga, którzy w ciemności Zachodu i do galijskiej oziębłości wnoszą światło Wschodu i ów dawny zapał egipskich mnichów, mianowicie przykład życia pustelniczego i wzór niebiańskich obyczajów, i złącz się z nimi w życzliwym przywiązaniu i z całą uległością pokornej woli. Dlaczego nie? […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Sposoby czytania Pisma Świętego przez mnichów na pustyni egipskiej. Biblia jako fundament modlitwy

Przede wszystkim, Pismo Święte dla Kasjana i dla mnichów, jak to pisze w przedmowie swojego dzieła Kasjan mnich C. Stewart, było źródłem modlitwy i sposobu życia: Zasadnicza myśl Kasjana dotycząca życia duchowego jest prosta: kształtować swoje życie w oparciu o Słowo Boże. Służy temu praktyka stałego czytania (lectio divina), medytacji i liturgia godzin. Modlitwa jest […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Abba, powiedz mi słowo — audiobook z apoftegmatami Ojców Pustyni

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od lat stara się promować duchowe dziedzictwo Ojców Pustyni: świętych mnichów, którzy począwszy od końcówki III wieku zaczęli prowadzić życie pełne wyrzeczeń i modlitwy na pustyniach Egiptu i Palestyny. Kościół widzi w ich doświadczeniu radykalnego oddania się Bogu wielką wartość: mnisi ci bowiem nie tylko starli się z najgłębiej zakorzenionymi ludzkimi słabościami, […]

więcej artykułów

Liturgia

Życie i duch kształtowane przez liturgię – tradycja mnisza

W benedyktyńskim klasztorze sporo czasu poświęcamy modlitwie chórowej i liturgicznym obrzędom. Rozpoczynamy i kończymy nimi dzień, przeplatamy nimi czas pracy i studium. Całe nasze życie jednak nie tyle „poświęcone jest liturgii” jako szczególnemu rodzajowi „dodatkowej pracy” dla własnego zbawienia i dobra Kościoła, ile z samej liturgii wypływa i ku niej się kieruje. Goście przybywający do […]

więcej artykułów